ARO - dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)

Stanice dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče zahájila provoz 1. září 2016. Jde o zcela nově zbudované oddělení s kapacitou 10 lůžek. Naším úkolem je poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a pacientům se závažným, nejčastěji neurologickým onemocněním, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, nicméně vyžaduje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči o dýchací cesty. Ošetřovatelská péče je zde zaměřena zejména na péči o tracheostomii a s ní spojenou toaletu dýchacích cest, oxygenoterapii, podávání nebulizací, prevenci vzniku dekubitů, výživu nemocného a dlouhodobou intenzivní fyzioterapii. Na oddělení uplatňujeme koncepci bazální stimulace, s jejíž pomocí se snažíme aktivovat činnost mozku nemocného, podpořit jeho vnímání i hybnost, cíleným působením na smyslové orgány. Ošetřovatelský tým tvoří všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru intenzivní péče, fyzioterapeut a pomocný personál z řad sanitářů. Léčebnou péči zajišťuje lékař – anesteziolog, dostupní jsou též další specialisté.

Pacienti k nám přicházejí výhradně z lůžka intenzivní či následné intenzivní péče a musí splňovat výše uvedená kritéria. O jejich umístění na naše oddělení rozhoduje, po konziliárním vyšetření, primář ARO nebo vedoucí lékař pracoviště ARO – DIOP, na základě indikace ošetřujícího lékaře.

Léčebná a ošetřovatelská péče, fyzioterapie, ergoterapie, nutriční terapie, jakož i další návazná péče je poskytována vysoce erudovaným ošetřovatelským personálem v úzké spolupráci s rodinami pacientů. Pro příbuzné a blízké našich nemocných, kteří jsou ze vzdálených částí našeho kraje, nabízíme možnost pobytu v hostinském pokoji. Poplatek za ubytování je 250,-Kč/osobu/noc, s možností stravování v jídelně Fakultní nemocnice.

Naším hlavním cílem je pomoci pacientům z intenzivní péče úspěšně přejít na standardní oddělení pro dlouhodobě nemocné, případně rehabilitační oddělení. Své úsilí zaměřujeme tak, aby se pacient mohl po prodělaném závažném onemocnění vrátit zpět domů. Naše oddělení zabezpečuje i hospitalizace dlouhodobého charakteru pro pacienty s apalickým syndromem, pakliže jejich klinický stav odpovídá indikaci výše zmíněné péče.

Doporučené návštěvní hodiny na našem oddělení jsou denně od 14:00 – 17:00. Návštěvní dobu lze, v určitých případech a po vzájemné domluvě upravit tak, aby byla v souladu s možnostmi rodiny, potřebami nemocného a chodem oddělení.

Vedoucí lékař oddělení:

MUDr. WIMMEROVÁ Jolana

Staniční sestra:

Mgr. Júlia Špalová

Kontakty

Primář oddělení  377 401 416
Vedoucí lékař  377 401 722
Monitorovna sester 377 401 750
Staniční sestra 377 401 755
Sekretariát 377 401 760