Vysvětlení základních pojmů (terminologie)

Plicní ventilátor: přístroj zajišťující umělé dýchání. Dýchá za pacienta, nebo mu s dýcháním podpůrně pomáhá. Umožňuje přívod vyššího množství kyslíku do organismu.

Analgosedace: takzvaný „umělý spánek“. Jde o podávání léků, které zajišťují hluboký spánek a úlevu od bolesti. Umožňuje lepší souhru pacienta s plicním ventilátorem.

Intubace: spočívá v zavedení trubičky ústy do průdušnice. Provádí se v celkové anestezii (uspání) a slouží k připojení pacienta k ventilátoru. Pacient nemůže s touto trubičkou mluvit.

Tracheostomie: spočívá v zavedení speciální trubičky (kanyly) do průdušnice přímo malým otvorem v krku. Slouží rovněž k připojení pacienta k ventilátoru, používá se při nutnosti dlouhodobé umělé plicní ventilace.

Extubace: vytažení dýchací trubičky z průdušnice. Provádí se tehdy, je-li pacient při vědomí a může sám dostatečně dýchat a odkašlávat.

Monitor: počítač, který nepřetržitě hlídá všechny základní životní funkce pacienta (množství kyslíku, krevní tlak, srdeční rytmus).

Centrální žilní katétr: umělohmotná hadička zavedená do velké žíly na krku, pod klíčkem, nebo v třísle. Používá se k rychlému a účinnému podání léků, infuzí a výživy.

Nazogastrická sonda: trubička zavedená nosem do žaludku slouží k odsávání sekretů nebo k umělé výživě pacienta.

PEG: speciální hadička zavedená přímo do žaludku žaludeční stěnou, slouží k podávání výživy.

Uzavřený odsávací katétr: slouží k odsávání sekretů z průdušek a plic.

Nozokomiální (nemocniční) infekce: je nákaza získaná v nemocnici. Může být velmi závažná, a to zejména pokud zasáhne kriticky nemocné pacienty.

Sepse: laicky otrava krve. Zaplavení organismu bakteriemi, které může vést k selhání životně důležitých orgánů (srdce, plíce, ledviny).

Dekubity: poškození kůže různého stupně od začervenání až po otevřenou ránu, které vznikají buď tlakem nebo přímo chorobou pacienta.

Hemodialyzační přístroj: je určen k očišťování krve a používá se při selhání funkce ledvin. Vyžaduje zavedení speciální silné hadičky do žíly v třísle či pod klíčkem.

Bazální stimulace: je koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání. Jde o stimulaci (podporu) hybnosti a komunikace různými prostředky a metodami.

Výuka studentů: na našem oddělení se uskutečňuje výuka mediků a studentů, případně výzkum. Týká-li se Vašeho blízkého nebo Vás, budete o tom vždy informováni.

Bariérový systém ošetřování – systém pracovních a organizačních opatření, které mají zabránit vzniku a šíření nozokomiálních nákaz, proto je při návštěvě nutné použít ochranný oděv, ústenku, návleky na obuv a rukavice.

Nozokomiální nákazy – jsou onemocnění, které vznikly v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení (dýchací, močové, kožní  infekce ).

Izolace – samostatný pokoj, kde je nutný bariérový systém ošetřování.